الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان

di

ابن قيم الجوزية

Kenoz Altorath digital publishing

الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان - Bookrepublic

الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان

di

ابن قيم الجوزية

Kenoz Altorath digital publishing

FORMATO

Social DRM

DISPOSITIVI SUPPORTATI

computer

e-reader/kobo

ios

android

kindle

€ 4,49

Descrizione

كتاب في علوم القرآن، يهدف لبيان علوم القرآن وتوضيحها وشرحها حيث ذكر المؤلف فيه أنواع الخطاب والتخصيص والتعميم وغيرها مما يحتاجه الطالب ولا يستغني عنه العالم

Dettagli

Dimensioni del file

1,8 MB

Lingua

ara

Anno

2019

Isbn

9788835333166

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.